Przejdź do treści głównej

Informacje o ochronie danych

w spółce About You SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Niemcy
Stan: październik 2021

Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązują jednolite wytyczne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczamy treści dotyczące prowadzonego przez About You SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Niemcy („ABOUT YOU“ lub „my” lub „administrator”) przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.

Prosimy o staranne zapoznanie się z tymi informacjami. W przypadku pytań lub uwag do naszych informacji o ochronie danych, prosimy o kontakt pod [email protected].

Spis treści


1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadniony interes, realizowane przez administratora lub osobę trzecią oraz kategorie odbiorców

3.1. Otwarcia naszych stron internetowych / aplikacji

3.1.1. Pliki logów

3.1.2. Cookies, śledzenie, wtyczki mediów społecznościowych

3.2. Uzasadnienie, wykonanie lub rozwiązanie umowy

3.2.1. Przetwarzanie danych przy zawarciu umowy

3.2.2. Wykorzystanie danych dla celów ochrony przed oszustwem

3.2.3. Przekazanie danych usługodawcy transportowemu

3.2.4. Przekazanie danych przedsiębiorstwom partnerskim

3.3. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

3.3.1. Reklama pocztowa

3.3.2. Newsletter

3.3.3. E-maile z polecanymi produktami

3.3.4. Loterie

3.4. Witryna internetowa i optymalizacja stron internetowych

3.4.1 Cookies – informacje ogólne

3.4.2. Google Analytics

3.4.3. Webtrekk

3.4.4. Google Adwords

3.4.5. Śledzenie konwersji Google

3.4.6. Affilinet (Część grupy AWIN)

3.4.7. Targetowanie

3.4.7.1. Targetowanie na stronie

3.4.7.2. Ponowne targetowanie

3.4.8. Partnerzy sieciowi / cookies podmiotów zewnętrznych

3.4.9. Możliwość sprzeciwu / opt-out

3.5. Wtyczki społecznościowe

3.5.1. Facebook Connect / Login

3.5.2. Facebook

3.6. Konto klienta / użytkownika

3.7. Nawiązywanie kontaktu

3.8. Płatności

3.8.1. Paypal

3.8.2. PayU

3.8.3. Płatność za pobraniem

3.8.4. Płatność z Klarna

4. Odbiorca spoza UE

5. Prawa użytkownika

5.1. Przegląd

5.2. Prawo sprzeciwu

5.3. Prawo wycofania zgody

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

About You SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Telefon: 00800 / 49 11 799
Email: [email protected]
prawnie reprezentowane przez: ABOUT YOU Verwaltungs SE, a te z kolei reprezentowane przez

Tarek Müller (zarząd)
Sebastian Betz (zarząd)
Hannes Wiese (zarząd)
Sebastian Klauke (przewodniczący Rady Nadzorczej)
Strona internetowa: www.aboutyou.de

dla następującej strony internetowej i aplikacji: www.aboutyou.pl & About You App, Polska

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z zakładowym inspektorem ochrony danych u administratora można skontaktować się pod adresem:

Sebastian Herting - Datenschutzkanzlei
c/o About You SE & Co. KG
Domstrasse 10
20095 Hamburg, Niemcy

Email: [email protected]

3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadniony interes, realizowane przez administratora lub osobę trzecią oraz kategorie odbiorców


3.1. Otwarcia naszych stron internetowych / aplikacji

3.1.1. Pliki logów

Przy każdym dostępie do stron internetowych / aplikacji przeglądarka internetowa na urządzeniu końcowym użytkownika przesyła informacje na serwer naszej strony internetowej / aplikacji. Informacje te są tymczasowo zapisywane w plikach protokołów, tzw. logach. Zapisane rekordy zawierają następujące dane, przechowywane do momentu automatycznego usunięcia: data i godzina zapytania, nazwa otwartej strony, adres IP urządzenia, z którego zostało skierowane zapytanie, adres referrera (adres, z którego użytkownik trafił na naszą stronę), ilość transferowanych danych, czas wczytywania oraz informacje o marce i wersji stosowanej przeglądarki, a także nazwę dostawcy usług internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z konieczności:

 • zapewnienia bezproblemowego nawiązywania połączenia,
 • zapewnienia wygody w korzystaniu z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Bezpośrednia identyfikacja tożsamości użytkownika na podstawie przekazanych informacji nie jest możliwa i nie jest naszym zamiarem. Dane są przechowywane, a po osiągnięciu powyższych celów – automatycznie usuwane. Standardowe okresy usuwania oparte są na kryterium konieczności.

3.1.2. Cookies, śledzenie, wtyczki mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach stosujemy tzw. cookies, narzędzia śledzenia, procesy targetowania oraz wtyczki mediów społecznościowych. Dokładny opis procesów i sposobu wykorzystania w nich danych użytkownika opisany jest szczegółowo poniżej.

3.2. Uzasadnienie, wykonanie lub rozwiązanie umowy

3.2.1. Przetwarzanie danych przy zawarciu umowy

Jeżeli użytkownik zarejestruje się na naszej stronie internetowej / w naszej aplikacji albo zawrze z nami kolejną umowę, będziemy przetwarzać dane, niezbędne dla potrzeb zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy z użytkownikiem. Do tych danych należą:

 • imię, nazwisko
 • adres do fakturowania i dostaw
 • adres e-mail
 • dane do fakturowania i płatności
 • data urodzenia
 • numer telefonu

Podstawę prawną stanowi w tym zakresie artykuł 6 ust. 1 litera a) i b) RODO, tzn. użytkownik udostępnia nam dane na podstawie danego stosunku umownego (np. w celu prowadzenia konta klienta / użytkownika, realizacji umowy sprzedaży) pomiędzy użytkownikiem a nami.

Jeżeli nie wykorzystujemy danych użytkownika do celów marketingowych (patrz punkt 3.3.), przechowujemy dane zebrane dla potrzeb wykonania umowy przez okres obowiązywania umowy, powiększony o ustawowy lub potencjalny okres na zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o stosunku umownym, wymagane na podstawie przepisów prawa handlowego i podatkowego, przez okresy wymagane na podstawie obowiązujących przepisów. W tych okresach dane przetwarzane są ponownie wyłącznie w przypadku kontroli przez organy skarbowe.

Dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem naszych stron internetowych / aplikacji, wymagane są ponadto następujące procesy przetwarzania danych:

Dane użytkownika związane z płatnością przekazujemy wybranemu przez nas podmiotowi obsługującemu płatności. Dane o adresie dostawy przekazujemy wybranym przez nas partnerom logistycznym i wysyłkowym. Aby upewnić się, że dostawy towarów są zgodne z życzeniami użytkowników, przekazujemy adres e-mail użytkowników i ewentualnie numer telefonu wybranemu przez nas przedsiębiorstwu logistycznemu lub partnerowi wysyłkowemu, realizującemu dostawy. Podmioty te nawiązują kontakt z użytkownikiem przed realizacją dostawy w celu ustalenia jej szczegółów. Poszczególne dane przekazywane są w określonych celach i są usuwane po wykonaniu dostawy.

3.2.2. Wykorzystanie danych dla celów ochrony przed oszustwem

Dane podane w ramach zamówienia mogą być wykorzystywane do tego, by sprawdzić, czy występuje nietypowy proces zamówienia (np. jednoczesne zamówienie dużej ilości towarów na ten sam adres z wykorzystaniem różnych kont klienta). Co do zasady przeprowadzanie takiej kontroli leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

3.2.3. Przekazanie danych usługodawcy transportowemu

W celu realizacji dostawy zamówionych towarów współpracujemy z usługodawcami logistycznymi / przedsiębiorstwami transportowymi lub partnerami wysyłkowymi: Do tych podmiotów mogą być wysyłane następujące dane w związku z realizacją dostaw towarów lub udzieleniem informacji w tym zakresie: Imię, nazwisko, adres pocztowy, przekazujemy adres e-mail użytkowników i ewentualnie numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

3.2.4. Przekazanie danych przedsiębiorstwom partnerskim

Na naszej platformie użytkownik może korzystać z ofert podmiotów zewnętrznych. W takich przypadkach umowa zawierana jest bezpośrednio z naszym partnerem, do którego wysyłane są dane niezbędne do wykonania umowy (np. imię, nazwisko, adres do fakturowania i dostaw, adres e-mail, dane do fakturowania i płatności, data urodzenia, numer telefonu). Korzystne oferty naszych partnerów widoczne są jako oferty partnerskie.

3.3. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

3.3.1. Reklama pocztowa

Co do zasady mamy prawnie uzasadniony interes w tym, by wykorzystywać dane użytkowników do celów marketingowych. W ramach realizacji własnych celów marketingowych oraz celów marketingowych podmiotów zewnętrznych przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres pocztowy, rok urodzenia.

Ponadto przysługuje nam prawo dodania do powyższych danych o użytkowniku innych danych osobowych zebranych zgodnie z prawem i wspólnego ich przechowywania dla własnych celów marketingowych i dla celów marketingowych podmiotów zewnętrznych. Naszym celem jest dostarczenie użytkownikowi treści reklamowych w oparciu o faktyczne lub przewidywane potrzeby, bez obciążania użytkownika bezużytecznymi dla niego treściami reklamowymi.

Zapisane w tym celu dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dodatkowo About You pseudonimizuje / anonimizuje zebrane dane osobowe użytkownika, aby wykorzystać spseudonimizowane / zanonimizowane dane do własnych celów marketingowych oraz do celów marketingowych podmiotów trzecich (reklamodawcy).

Spseudonimizowane / zanionimizowane dane mogą być wykorzystane również do tego, by kierować do użytkownika zindywidualizowaną reklamę online, przy czym doborem reklamy mogą zajmować się usługodawcy zewnętrzni lub agencje. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Informacja o prawie do sprzeciwu

Użytkownik może w dowolnym momencie, bezpłatnie, ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych do ww. celów marketingowych, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

W przypadku wniesienia sprzeciwu dane zostają zablokowane do dalszego przetwarzania na cele marketingowe. Zwracamy uwagę, że w wyjątkowych przypadkach treści marketingowe mogą być wysyłane przejściowo nawet po otrzymaniu sprzeciwu. Jest to związane z kwestiami technicznymi i upływem niezbędnego okresu czasu selekcji i nie oznacza, że nie zrealizowaliśmy sprzeciwu.

3.3.2. Newsletter

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się do newslettera. Aby upewnić się, że przy wpisywaniu adresu e-mail nie popełniono błędu, stosujemy tzw. proces double opt in (DOI): po wpisaniu adresu e-mail w polu rejestracji i udzieleniu zgody na przesyłanie newslettera, na wskazany adres e-mail przesyłamy użytkownikowi wiadomość z łączem potwierdzającym subskrypcję. Adres zostaje przyjęty do wysyłki w naszym rozdzielniku dopiero po kliknięciu tego łącza. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

Informacja o prawie do wycofania zgody

Użytkownik może wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres: [email protected] albo korzystając z możliwości rezygnacji na końcu każdego newslettera.

3.3.3. Maile z polecanymi produktami

Użytkownicy będący stałymi klientami naszego sklepu internetowego otrzymują regularnie maile z polecanymi produktami. Informacje o polecanych produktach użytkownicy otrzymują od nas niezależnie od tego, czy zarejestrowali się do newslettera. W tym przypadku wykorzystujemy podany przez użytkowników przy zakupie adres mailowy do promowania własnych towarów lub usług, zbliżonych do tych, które użytkownicy zamawiali u nas wcześniej. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

Informacja o prawie do sprzeciwu

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania informacji o polecanych produktach ze skutkiem na przyszłość, w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres: [email protected] albo korzystając z możliwości rezygnacji na końcu maila z polecanymi produktami, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

3.3.4. Loterie

W przypadku zarejestrowania się użytkownika do udziału w konkursie organizowanym przez ABOUT YOU, wykorzystujemy dane użytkownika podane przy rejestracji wyłącznie do celu wykonania umowy o uczestnictwo, w szczególności do powiadomienia o wygranej i ewentualnie do promowania naszych ofert lub ofert naszych partnerów konkursowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w poszczególnych warunkach uczestnictwa w konkursie. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.4. Witryna internetowa i optymalizacja stron internetowych

3.4.1 Cookies – informacje ogólne

Na różnych stronach internetowych korzystamy z cookies w celu uatrakcyjnienia odwiedzin na stronie i umożliwienia korzystania z określonych funkcji, a także do analizy statystycznej korzystania z naszych stron. Cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzin na stronie. Cookies nie są szkodliwe dla komputera użytkownika i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania. W cookies zapisywane są informacje związane z zastosowaniem konkretnego urządzenia. Nie oznacza to jednak, że na podstawie tych informacji bezpośrednio uzyskujemy wiedzę na temat tożsamości użytkownika.

Większość stosowanych cookies zostaje usunięta po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookies sesji). Dzięki nim możemy m. in. zaoferować funkcję łącznego koszyka dla wszystkich stron, umożliwiającą użytkownikowi odczytanie aktualnej liczby produktów w koszyku i ceny zakupów. Inne cookies pozostają na komputerze użytkownika, umożliwiając nam rozpoznanie go przy kolejnej wizycie (tzw. cookies trwałe). Cookies służą w szczególności do dopasowywania naszej oferty do użytkowników oraz jej ogólnej optymalizacji i zwiększenia bezpieczeństwa. Dzięki tym plikom istnieje np. możliwość wyświetlenia na stronie treści dostosowanych dokładnie do zainteresowań użytkownika.

Oczywiście użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby nasze cookies nie były zapisywane na jego urządzeniu. Z funkcji pomocy w menu przeglądarki można dowiedzieć się, w jaki sposób uniemożliwić przeglądarce akceptację nowych plików cookies, w jaki sposób włączyć w przeglądarce powiadomienia o nowych cookies oraz jak można usunąć zapisane już cookies i zablokować nowe.

W tym celu należy skorzystać z poniższych instrukcji.

Internet Explorer:

 1. W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe”.
 2. Kliknij zakładkę „Ochrona danych”.
 3. Teraz można wprowadzić ustawienia bezpieczeństwa dla sfery Internetu. Tu ustawia się, czy akceptować, czy odrzucać cookies, a jeśli tak, to jakie.
 4. Potwierdź ustawienia przyciskiem „OK”.

Firefox:

 1. W menu „Narzędzia” wybierz Ustawienia
 2. Kliknij „Ochrona danych”.
 3. Z menu rozwijanego wybierz wpis „Utwórz w oparciu o ustawienia użytkownika”.
 4. Teraz można ustawić, czy cookies mają być akceptowane oraz jak długo mają być zachowane i dodać wyjątki, określając którym stronom zawsze zezwolić na zapisywanie cookies, a którym nigdy na to nie zezwalać.
 5. Potwierdź ustawienia przyciskiem „OK”.

Google Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. Kliknij „Zaawansowane”.
 4. Pod „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia treści”.
 5. Pod „Cookies” można wybrać następujące ustawienia cookies:
  • Usuń cookies
  • Standardowo blokuj cookies
  • Standardowo usuń cookies i dane stron internetowych po zamknięciu przeglądarki
  • Zezwól na wyjątki dla cookies określonych stron internetowych lub domen

Informujemy, że może to spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony.

W zakresie, w którym cookies i znajdujące się w nich informacje zawierają dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO. Optymalizację naszej strony internetowej należy przy tym uznać za prawnie uzasadniony interes w rozumieniu powyższego przepisu.

3.4.2. Google Analytics

Dla potrzeb dostosowania strony do potrzeb użytkownika oraz ciągłej optymalizacji naszych stron, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, służących do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. W związku z tym zostają utworzone spseudonimizowane profile użytkowania i stosowane są pliki cookies. Dzięki cookies uzyskiwane są informacje o korzystaniu ze strony internetowej, takie jak:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • adres referrera (poprzednio odwiedzona strona),
 • nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
 • godzina zapytania do serwera.
 • Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować wykorzystanie strony internetowej, sporządzać raporty o aktywności w sieci i dostarczać administratorowi strony inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, korzystając z adekwatnego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; informujemy, że w takim wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w ich pełnym zakresie może być niemożliwe. Oprócz tego można zapobiec rejestrowaniu przez Google danych dot. korzystania ze strony internetowej, wytwarzanych przez cookies (włącznie z adresem IP), a także uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod poniższym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Alternatywnie do zastosowania wtyczki do przeglądarki, w szczególności w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można dodatkowo zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics, klikając to łącze. Powoduje to zapis cookie opt out, co zapobiega zbieraniu danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na stronie. Plik cookie opt out dotyczy tylko jednej konkretnej przeglądarki i tylko naszej strony internetowej i jest zapisywany na urządzeniu użytkownika. Po usunięciu cookies z przeglądarki trzeba ponownie zapisać cookie opt out. Więcej informacji o ochronie danych w związku z Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

  3.4.3. Webtrekk

  Nasza strona używa usług i plików cookies Webtrekk GmbH (Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy), w celu pobrania statystyk, służących polepszeniu funkcjonowania strony internetowej. Z tym zamysłem, informacje są zbierane i przesyłane przez wyszukiwarkę każdego urządzenia użytkownika (w tym nazwa pobranego pliku, datownik, informacja o wyszukiwarce użytkownika i systemie operacyjnym, rozdzielczość i głębia ekranu, URL strony odsyłającej (ostatnio odwiedzana strona), adres IP, kliknięcia). Śledzenie odbywa się poprzez zintegrowany ze stroną piksel. Więcej informacji można znaleźć pod: www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/.

  Webtrekk przechowuje adres IP tylko w skróconej (anonimowej) formie i używa go tylko do wykrycia sesji, geolokalizacji i ochrony przed atakami z sieci. Zaraz po tym, adres IP zostaje usunięty, a dane pozostają anonimowe.

  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

  W każdej chwili możesz sprzeciwić się pobieraniu i przechowywaniu danych przez Webtrekk z następstwem na przyszłość, pod tym linkiem.

  Więcej informacji i ochronie danych można znaleźć pod: www.webtrekk.com

  3.4.4. Google Adwords

  Nasza strona korzysta z usługi Google Adwords. Google AdWords jest internetowym programem reklamowym dostarczanym przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

  W ramach usługi Google AdWords korzystamy z funkcji remarketingu. Funkcja remarketingu pozwala nam wyświetlać użytkownikom naszej strony internetowej na innych stronach sieci Google (np. w wyszukiwarce Google, tzw. „reklamy Google” albo na innych stronach) reklamy dostosowane do ich zainteresowań. W tym celu analizowane jest zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej, np. to, jakimi ofertami użytkownik był zainteresowany, co pozwala na kierowanie do użytkowników dostosowanej reklamy nawet podczas wizyty na innej stronie internetowej. W tym Google zapisuje określoną liczbę w przeglądarkach użytkowników korzystających z poszczególnych usług Google albo stron internetowych w sieci Google. Za pomocą tej liczby, określanej jako „cookie” rejestrowane są odwiedziny tych użytkowników na stronie. Liczba służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Dane osobowe nie są przechowywane. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

  Zastosowanie plików Cookies przez Google można wyłączyć, klikając poniższe łącze, pobierając dostępną pod nim wtyczkę przeglądarki i instalując ją: www.google.com/settings/ads/plugin.

  Bardziej szczegółowe informacje o remarketingu Google oraz o deklaracji ochrony danych Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/privacy/ads/ .

  3.4.5. Śledzenie konwersji Google

  Ponadto, w ramach korzystania z usługi Google AdWords, korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Klikając reklamę uruchomioną przez Google, w urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te cookies tracą ważność po upływie 30 dni, nie zawierają danych osobowych a tym samym nie służą do identyfikacji osób. Informacje pozyskiwane z wykorzystaniem pliku cookie śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia konwersji.

  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

  Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, korzystając z adekwatnego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; informujemy, że w takim wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w ich pełnym zakresie może być niemożliwe. Ponadto użytkownik może dezaktywować w przeglądarce reklamy Google związane z zainteresowaniami oraz reklamy Google w Internecie (w ramach sieci Google) związane z zainteresowaniami, klikając przycisk „wył.” pod www.google.de/settings/ads lub dokonując dezaktywacji pod www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji o związanych z tym ustawieniach użytkownika i ochronie danych w Google można znaleźć pod www.policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

  3.4.6. Affilinet (Część grupy AWIN)

  W celu zapewnienia prawidłowej rejestracji sprzedaży lub leadu affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München umieszcza na urządzeniu użytkownika plik cookie. Plik ten umieszczany jest z domeny parners.webmaster-plan.com lub banners.webmasterplan.com. Cookies stosowane przez affilinet są akceptowane w standardowych ustawieniach przeglądarki. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przechowywania tych plików cookies, należy dezaktywować otrzymywanie cookies z określonych domen w przeglądarce. W cookies affilinet zapisywane są wyłącznie identyfikatory partnera pośredniczącego oraz numer porządkowy klikniętej przez użytkownika reklamy (banner, łącze tekstowe itp.). Dane te wykorzystywane są do rozliczeń. W przypadku zawarcia transakcji identyfikator partnera służy do przyporządkowania do pośrednika należnej mu prowizji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

  Informacje o ochronie danych można znaleźć pod: www.awin.com/pl/nota-prawna .

  3.4.7. Targetowanie

  Wyszczególnione poniżej, stosowane przez nas działania z zakresu tzw. targetowania, realizowane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Działania z zakresu targetowania wykorzystujemy do upewnienia się, że na urządzeniu użytkownika wyświetlane są wyłącznie reklamy oparte na jego faktycznych lub potencjalnych zainteresowaniach i że nie jest on nękany nieinteresującymi go treściami.

  3.4.7.1. Targetowanie na stronie

  Na naszej stronie przy użyciu cookies rejestrowane i analizowane są informacje niezbędne do optymalizacji wyświetlanej reklamy. Informacje te zawierają między innymi dane o tym, jakie produkty / aplikacje oglądał użytkownik na naszej stronie internetowej. Rejestracja i analiza odbywają się wyłącznie w postaci spseudonimizowanej, uniemożliwiającej nam identyfikację użytkownika. W szczególności informacje nie są grupowane z danymi osobowymi użytkowników. Na podstawie zebranych informacji możemy wyświetlać na naszej stronie oferty dostosowane specjalnie do zainteresowań użytkowników, określonych na podstawie ich dotychczasowego zachowania podczas korzystania ze strony.

  3.4.7.2. Re-Targeting

  Dodatkowo stosujemy technologie ponownego targetowania dostarczane przez usługodawców zewnętrznych, np. Pixel obsługiwany przez Facebook Ireland Limited. Ponowne targetowanie umożliwia nam dostosowywanie naszej witryny w taki sposób, aby była bardziej interesująca dla użytkowników. Dzięki temu nasi partnerzy na swoich stronach mogą kierować reklamy do osób, które okazały już zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Z badań wiemy, że spersonalizowane, związane z zainteresowaniami reklamy są dla użytkownika Internetu bardziej interesujące niż reklamy bez odniesień indywidualnych.

  W tym celu zostaje utworzony plik cookie, służący do zbierania danych o zainteresowaniach z zastosowaniem pseudonimizacji. Na podstawie tych informacji na stronach naszych partnerów użytkownikom wyświetlane są reklamy ofert związane z ich zainteresowaniami. Nie są zapisywane żadne bezpośrednie dane osobowe. Nie odbywa się również łączenie profili korzystania ze strony z danymi osobowymi.

  Użytkownik ma prawo dezaktywować zbieranie danych w celu indywidualizacji reklamy. W takim przypadku zapisany zostanie plik cookie trwale uniemożliwiający zbieranie danych, chyba że zostanie usunięty indywidualnie albo za pomocą funkcji „usuń cookies”. Sprzeciw można złożyć ponownie w dowolnym momencie.

  3.4.8. Partnerzy sieciowi / cookies podmiotów zewnętrznych

  Współpracujemy z partnerami marketingowymi, aby nasza witryna internetowa była dla naszych użytkowników jeszcze bardziej interesująca. W tym celu, podczas odwiedzin na naszej stronie zapisywane są również cookies naszych partnerów (tzw. cookies podmiotów zewnętrznych). W cookies naszych partnerów marketingowych również zapisywane są z użyciem pseudonimizacji informacje o sposobie korzystania ze strony i zainteresowaniach użytkownika podczas wizyty na stronie. Częściowo rejestrowane są również informacje związane z wizytami na innych stronach, przed odwiedzinami naszej witryny. Na podstawie tych informacji użytkownikowi wyświetlają się związane z zainteresowaniami produkty naszych partnerów marketingowych. Nie są zapisywane żadne dane osobowe. Nie ma również miejsca łączenie profili korzystania ze strony z danymi osobowymi.

  DOUBLECLICK by Google

  Doubleclick by Google jest usługą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Doubleclick by Google korzysta z plików cookies do wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika. W przeglądarce przyporządkowany zostaje spseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID), umożliwiający sprawdzenie, jakie reklamy wyświetliły się w przeglądarce i na które z nich zareagowano. Cookie nie zawierają informacji dotyczących osób. Zastosowanie cookie DoubleClick umożliwia Google i jego stronom partnerskim wyłącznie uruchomienie reklam na bazie poprzednich wizyt na naszych lub innych stronach w Internecie. Informacje wygenerowane przez cookie są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Transmisja danych z Google do podmiotów trzecich odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo w ramach przetwarzania danych na zlecenie. Dane użytkowników nigdy nie są łączone z innymi danymi zebranymi przez Google.

  Można zapobiec rejestrowaniu przez Google danych dot. korzystania ze strony internetowej, wytwarzanych przez cookie a także uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod poniższym Link w punkcie „rozszerzenie dezaktywujące DoubleClick”.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO.

  Taboola

  Na naszej stronie używamy plików cookies Taboola Inc. ("Taboola", Oneustonsq, 40 Melton Street, 13th Floor, Londyn, NW1 2FD, Wielka Brytania). Dzięki Taboola, możemy rekomendować materiał dopasowany do osobistych potrzeb użytkownika. Taboola używa plików cookies, by ustalić, które strony odwiedzane są najczęściej i w jaki sposób na nich nawigujesz. By dowiedzieć się więcej o Taboola, odwiedź: www.taboola.com/privacy-policy. Dodatkowo, tutaj możesz użyć funkcji Taboola opt-out: ici.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO.

  Możesz uniknąć reklam behawioralnych naszych partnerów reklamowych poprzez odpowiednie ustawienie plików cookies w Twojej wyszukiwarce lub klikając tutaj.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO.

  3.4.9. Możliwość sprzeciwu / opt-out

  Oprócz opisanych powyżej metod dezaktywacji, stosowaniu powyższych technologii można zapobiec całkowicie ogólnie, poprzez odpowiednie ustawienie cookie w przeglądarce. Oprócz tego istnieje możliwość dezaktywacji reklam opartych na preferencjach za pomocą dostępnego tutaj managera preferencji.

  3.5. Wtyczki społecznościowe

  Na naszej stronie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stosujemy wtyczki społecznościowe portali Facebook i Twitter, aby za pośrednictwem tych portali zwiększyć swoją popularność. Stojący za tym cel marketingowy należy traktować jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działalność zgodnie z zasadami ochrony danych spoczywa na dostawcy danej usługi.

  Cel i zakres gromadzenia danych osobowych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez poszczególnych dostawców oraz związane z tym prawa użytkownika i możliwości ustawień zmierzających do ochrony sfery prywatnej opisane są w odpowiednich informacjach dostawcy o ochronie danych, dostępnych po kliknięciu poniższego łącza.

  Poprzez wylogowanie ze stron portali społecznościowych oraz usunięcie zapisanych cookie użytkownik może zapobiec sytuacji, w której podczas jego wizyty na www.aboutyou.pl zebrane informacje zostaną przypisane do jego konta użytkownika na danym portalu społecznościowym. Jeżeli przyporządkowywanie przez sieci społecznościowe informacji o wizycie na naszej stronie do profilu użytkownika nie jest pożądane, przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z poszczególnych portali. Wczytywanie wtyczki można również całkowicie wyłączyć za pomocą dodatku do przeglądarki, np. SkriptBloker „NoScript”, dostępnego pod: noscript.net .

  3.5.1. Facebook Connect / Login

  ABOUT YOU daje użytkownikowi możliwość zalogowania się do usługi poprzez konto na Facebooku (tzw. funkcja Facebook-Connect). Facebook-Connect jest usługą sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Skorzystanie z tej opcji powoduje, że dodatkowa rejestracja w ABOUT YOU nie jest konieczna. W celu zalogowania się, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę Facebooka, gdzie może się zalogować za pomocą swoich danych użytkownika. W ten sposób profil na Facebooku i usługa ABOUT YOU zostają ze sobą połączone. Dzięki temu połączeniu ABOUT YOU automatycznie otrzymuje od Facebooka informacje, na których przekazanie użytkownik się zgodził (np. imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, lista znajomych). Te informacje wykorzystujemy do identyfikacji użytkowników w ramach korzystania z ABOUT YOU.

  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

  Więcej informacji o Facebook-Connect oraz ustawieniach prywatności można znaleźć w treści informacji o ochronie danych: www.facebook.com/about/privacy.

  3.5.2. Facebook

  Na tej stronie stosowane są inne wtyczki społecznościowe Facebooka. Są to oferty amerykańskiego przedsiębiorstwa Facebook.

  Podczas odwiedzin na stronie z taką wtyczką przeglądarka nawiązuje połączenie z Facebookiem i wczytywane są treści z tej strony. W ten sposób Facebook ma możliwość uzyskania informacji o odwiedzinach na stronie, nawet jeśli użytkownik nie korzysta aktywnie z funkcji wtyczki społecznościowej. Posiadanie konta na Facebooku umożliwia korzystanie z takiej wtyczki społecznościowej i na udostępnianie informacji znajomym. About You nie ma wpływu na treści wtyczek ani na przekazywanie informacji.

  Na stronach internetowych Facebook dostarcza szczegółowych informacji o zakresie, rodzaju, celu i dalszym przetwarzaniu danych osobowych użytkownika. Można tu znaleźć również bardziej szczegółowe informacje o prawach użytkownika i informacje o ustawieniach zapewniających ochronę prywatności.

  Informacje o ochronie danych na portalu Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

  3.6. Konto klienta / użytkownika

  W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnego komfortu oferujemy możliwość trwałego przechowywania ich danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta / użytkownika.

  Utworzenie konta klienta jest generalnie dobrowolne. Jeżeli użytkownik utworzy konto klienta, przetwarzanie jego zebranych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO. Po utworzeniu konta klienta nie jest wymagane ponowne wprowadzenie danych. Ponadto użytkownik ma w dowolnym momencie dostęp do danych przechowywanych na koncie klienta, z możliwością ich zmiany.

  Utworzenie konta jest bezwzględnie wymagane do realizacji umowy wyłącznie w przypadku zakupów poprzez naszą stronę internetową / aplikację.

  Oprócz danych wymaganych przy zamówieniu trzeba podać własne hasło do konta. Hasło oraz adres e-mail to dane dostępowe do konta klienta. Indywidualne dane dostępowe należy traktować poufnie, a w szczególności nie udostępniać ich nieuprawnionym osobom trzecim. Należy zwrócić uwagę, że po opuszczeniu naszej strony użytkownik pozostaje automatycznie zalogowany, chyba że aktywnie się wyloguje.

  Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta klienta w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to jednocześnie usunięcia danych widocznych na koncie klienta, jeżeli użytkownik wcześniej złożył u nas zamówienie. Dane zostają usunięte automatycznie po upływie okresu, w którym podlegamy obowiązkowi przechowywania danych, regulowanego przez zapisy prawa handlowego i podatkowego. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  3.7. Nawiązywanie kontaktu

  Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem czatu czy poczty tradycyjnej. Jeżeli użytkownik nawiązuje z nami kontakt, dane osobowe, które dobrowolnie nam w związku z tym udostępnia, wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem i obsługi jego zapytania.
  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  3.8. Płatności

  Informacje o płatnościach użytkownika przetwarzamy w celu realizacji płatności, np. przy zamawianiu produktów lub usług przez www.aboutyou.pl lub korzystaniu z nich. Odpowiednio do formy płatności przekazujemy podmiotom zewnętrznym dane dotyczące (np. przy płatności kartą kredytową do operatora karty).

  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  3.8.1. Paypal

  Przy płatności przez PayPal dane płatności zostają przekazane w ramach jej realizacji do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej „PayPal”). W przypadku wyboru formy płatności: karta kredytowa przez PayPal, nota obciążeniowa przez PayPal oraz – jeżeli objęte ofertą – „zakup na fakturę” PayPal zastrzega sobie prawo kontroli wypłacalności. Wynik kontroli wypłacalności w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa płatności portal PayPal wykorzystuje do podjęcia decyzji o udostępnieniu danej metody płatności. Kontrola wypłacalności może zawierać parametry oparte na prawdopodobieństwie (tzw. scoring). Scoring może wpływać na wynik kontroli wypłacalności wyłącznie na podstawie uznawanych naukowo metod matematyczno-statystycznych. Przy obliczaniu wartości scoringowych uwzględniane są między innymi dane adresowe. Więcej informacji o ochronie danych osobowych, m.in. o wykorzystywanych podmiotach zbierających dane gospodarcze, można znaleźć w deklaracji o ochronie danych PayPal: www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

  3.8.2. PayU

  Przy płatności przez PayU dane płatności zostają przekazane w ramach jej realizacji do PayU SA, Poznań, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 (dalej jako "PayU"). Bliższe informacje o ochronie danych można znaleźć tutaj: www.payu.pl/kupujacy

  3.8.3. Płatność za pobraniem

  Wygodna zapłata przy dostawie towaru przez DHL. Dane niezbędne do doręczeń i płatności przekazywane są do DHL w celu wykonania dostawy, przyjęcia płatności i zwrotu środków. Więcej informacji o ochronie danych osobowych można znaleźć tutaj: www.dhl.com.pl/pl/zasady_korzystania_ze_strony_internetowej.html#privacy

  3.8.4. Płatność z Klarna

  We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34, Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące metody płatności. W każdym z tych przypadków płatność dokonywana jest na rzecz Klarna:

  • Płatność w ciągu 30 dni: Termin płatności obejmuje 30 dni od wysyłki towaru/biletu/lub, w przypadku innych usług, wykonania usługi. Pełne warunki rozliczeniowe dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/plpl/invoice.
  • Płatność przelewem natychmiastowym: Dostępna w następujących krajach: Niemcy, Austria, Francja, Portugalia, Belgia, Włochy, Hiszpania, Polska i Holandia. Obciążenie Państwa konta następuje natychmiast po złożeniu zamówienia.
  Korzystanie z metody płatności za 30 dni i przelewem natychmiastowym wymaga pozytywnego sprawdzenia zdolności kredytowej. W związku z tym przekazujemy Państwa dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach zainicjowania zakupu i przetwarzania umowy. Prosimy o zrozumienie, że możemy zaoferować te metody płatności tylko w przypadkach, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli zdolności kredytowej. Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj: https://www.klarna.com/pl/zasady-i-warunki/. Państwa dane osobowe będą traktowane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności firmy Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/privacy.

  4. Odbiorca spoza UE

  Z wyjątkiem przedstawionych przypadków przetwarzania nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkowników podmiotom z siedzibą poza UE albo EOG. Wyszczególnione procesy przetwarzania obejmują przekazanie danych na serwer zatrudnionego przez nas dostawcy usług śledzenia i targetowania. Serwery te znajdują się w USA. Dane przesyłane są na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych wydanych przez komisję EU.

  5. Prawa użytkownika


  5.1. Przegląd

  Oprócz prawa do wycofania udzielonej nam zgody, użytkownikom, w przypadku spełniania przesłanek ustawowych, przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych (art. 15 RODO), w szczególności użytkownicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania, pochodzenie danych, jeżeli nie zostały zebrane od użytkownika,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia przechowywanych u nas danych (art. 17 RODO), o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie mamy uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak użytkownik nie zgadza się na usunięcie; administrator nie potrzebuje już danych, są one jednak potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych albo jeśli złożono sprzeciw wobec przetwarzania w rozumieniu art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych według art. 20 RODO, tzn. prawo do przesłania na zlecenie użytkownika przechowywanych przez nas danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego administratora.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby naszego przedsiębiorstwa.

  Wymienione wcześniej, przysługujące względem nas roszczenia można podnosić na stronie [email protected].

  5.2. Prawo sprzeciwu

  W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

  Powyższe ogólne prawo sprzeciwu obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, w oparciu o RODO do realizacji takiego ogólnego sprzeciwu będziemy zobowiązani wyłącznie po podaniu przez użytkownika uzasadnienia o nadrzędnym znaczeniu (np. potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia).

  5.3. Prawo wycofania zgody

  Przetwarzamy dane osobowe na gruncie zgody udzielonej przez użytkownika, a użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.  Pobierz Politykę prywatności w formacie .pdf
  Wydrukuj Politykę prywatności
  Pobierz PDF-Reader

  >